Umělecká 8, Praha 7
Tel.: 233 378 694
fzsumelecka@seznam.cz

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

Přihlášky na SŠ

Poznámky k přihláškám (platné od školního roku 2017/2018)

V souladu s ustanovením § 60 až 64 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 178/2016 Sb.) a vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“) jsou zveřejněny tiskopisy přihlášek ke střednímu vzdělávání platné ve školách všech zřizovatelů.

Pro lepší orientaci ve vyplňování tiskopisů se vydávají tyto poznámky. Souvisejí zejména se zavedením jednotné zkoušky (konané formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace) v oborech s maturitní zkouškou (dále jen „JZ“) podle § 60 odst. 5 školského zákona (s výjimkou oborů zkráceného studia podle § 60 odst. 6 školského zákona a oborů skupiny „82 Umění a užité umění“ § 62 odst. 4 školského zákona) v 1. kole přijímacího řízení. K tomu se upozorňuje, že JZ se koná ve všech formách vzdělávání a týká se i nástavbového studia (koná se v termínu pro čtyřleté obory vzdělání denní formy vzdělávání). Při JZ v šestiletých a osmiletých oborech vzdělání se prokazují znalosti z obsahu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání úměrného době vzdělávání, v ostatních oborech vzdělání (dále jen „čtyřletých oborech vzdělání“) se prokazují znalosti z jeho celého obsahu.

Pro školní rok 2017/2018 lze použít do vyčerpání zásob tiskopisy přihlášek platných pro školní rok 2016/2017, u kterých budou doplněny údaje stanovené v tiskopisech nových.

Vysvětlivky k některým pojmům a organizačním postupům v přijímacím řízní při podávání přihlášek:

1) Podání 2 přihlášek pro 1. kolo přijímacího řízení. Po 1. 9. 2016 je i nadále možné v 1. kole přijímacího řízení podat až 2 přihlášky na obory s talentovou zkouškou (uplatněné do 30. listopadu) a až 2 přihlášky na obory bez talentové zkoušky (uplatněné do 1. března) podle § 60a odst. 4 a § 62 odst. 7 školského zákona.

S podáním 2 přihlášek v 1. kole přijímacího řízení souvisí zapsání škol a oborů vzdělání, případně zaměření podle školního vzdělávacího programu, v obou přihláškách ve stejném pořadí. Toto pořadí přitom určuje, ve kterém termínu bude konat JZ uchazeč, který se hlásí na obory středního vzdělání s MZ, kde se koná JZ (dále jen „obor s MZ“). JZ se zajišťuje v oborech vzdělání s MZ a uchazeč ji v nich může konat dvakrát (§ 60c odst. 1 školského zákona).

2) S tím souvisí povinnost škol předat údaje o uchazečích, přihlašovaných ke vzdělávání v oborech s MZ, do registru uchazečů podle § 60b odst. 3 školského zákona. V případě, že se v registru u některého uchazeče případně objeví rozpor v počtu podaných přihlášek nebo jiný chybný záznam neodstraněný školou, který má vliv na zajištění JZ, upozorní Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – CERMAT (dále jen „Centrum“) příslušné školy, že došlo k podání přihlášek konkrétním uchazečem v rozporu s ustanoveními školského zákona. V případě, že dojde k podání více přihlášek, pak správní orgán řízení zastaví, neboť se jedná o žádost zjevně právně nepřípustnou podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. b) správního řádu.

3) V dalších kolech přijímacího řízení není i nadále uchazeč omezen v počtu přihlášek, které podá. Přitom v každé přihlášce uvádí jen jednu školu (obor vzdělání, případně zaměření podle školního vzdělávacího programu).

4) Pojem „Jednotná zkouška“ je uplatněn v tiskopise přihlášky v souvislosti s možností konat JZ zkoušku v 1. kole přijímacího řízení v oborech s MZ i u oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou (dále jen „obor GSP“) a to ve 2 termínech (§ 60c odst. 1 školského zákona) stanovených do 30. září ministerstvem. Písemné testy JZ tak může uchazeč konat dvakrát, v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihláškách jako 1. škola (obor vzdělání s MZ), ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihláškách jako 2. škola (obor vzdělání s MZ) podle § 60c odst. 1 věta druhá školského zákona.

Jde o specifickou situaci uchazeče, který se hlásí se na obor GSP. Ten může v 1. kole přijímacího řízení podat až 4 přihlášky a v nich uvést až 4 školy (v souladu s § 62 odst. 1 a 7 školského zákona). Účast na JZ se mu ale umožňuje jen ve dvou termínech.

Takový uchazeč bude konat JZ podle stávající právní úpravy přednostně ve škole/školách, kde se hlásil na obor GSP. V případě, že bude konat dvakrát JZ v 1. kole přijímacího řízení do oboru GSP, nebude je již konat na 2 školách, ve kterých se případně přihlásí na obory vzdělání bez talentové zkoušky do 1. března (tyto školy získají výsledek hodnocení JZ prostřednictvím informačního systému Centra.

Uchazeč, který podá ale do 30. listopadu jen jednu přihlášku na obor GSP, může konat JZ podruhé na škole, kde se hlásí do 1. března na obor s MZ, aby využil právo konat JZ podruhé v termínu, který nevyužil pro obor GSP. V takovém případě v přihlášce podané k 1. březnu uvede školu (obor s MZ), kde chce konat JZ (v souladu s nevyužitým termínem pro JZ) na prvním nebo druhém místě v souladu s § 62 odst. 7 věta druhá školského zákona. Využije tím právo na konání JZ dvakrát.

S ohledem na právo uchazeče zvolit pro 1. kolo přijímacího řízení jakoukoliv kombinaci 2 přihlášek, je možnost konání JZ uvedena ve všech tiskopisech pro přijímací řízení v oborech, kde není talentová zkouška.

5) I nadále může ředitel školy rozhodnout o konání školní přijímací zkoušky. Ta se v 1. kole přijímacího řízení zajišťuje ve dvou termínech (§ 60 odst. 3 písm. a) školského zákona) stanovených ředitelem školy při vyhlášení přijímacího řízení do oboru vzdělání. Uchazeč v přihlášce uvádí, ve kterém termínu bude školní přijímací zkoušku konat.

6) Závěr zdravotní způsobilosti u oboru vzdělání, kde je stanovena zdravotní způsobilost podle nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády“), může lékař v tiskopise přihlášky vyjádřit tak, že uchazeč je pro příslušný obor vzdělání (lze uvést pouze kód oboru vzdělání:

a. Způsobilý,

b. Způsobilý s omezením (viz lékařský posudek v příloze),

c. Nezpůsobilý (viz lékařský posudek v příloze).

Uchazeče bez této způsobilosti nelze v daném oboru vzdělání přijmout podle § 59 odst. 1 školského zákona.

7) V případě uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami se vychází při úpravě podmínek přijímacího řízení ve škole (§ 16 odst. 2 písm. c) školského zákona) zpravidla z doporučení školského poradenského zařízení získaného podle § 16a odst. 1 školského zákona. Předkládání doporučení školského poradenského zařízení k přihlášce, a tím žádosti na úpravu podmínek přijímacího řízení, je ale na uchazeči nebo jeho zákonném zástupci (nepředkládá se povinně). Při zpracovávání doporučení školského poradenského zařízení se zohledňuje, zda jde o obor vzdělání, kde je nebo není požadován lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání v oboru vzdělání podle nařízení vlády. Na základě žádosti uchazeče mohou být případně uplatněna školou podpůrná opatření 1. stupně i bez doporučení školského poradenského zařízení (§ 16 odst. 4 školského zákona).

8) Je zachován stávající počet tiskopisů přihlášek:

- přihláška s růžovým podtiskem pro denní formu vzdělávání,

- přihláška se zeleným podtiskem pro ostatní formy vzdělávání,

- přihláška s modrým podtiskem pro obory s talentovou zkouškou, všechny formy vzdělávání,

- přihláška s hnědým podtiskem pro nástavbové studium, všechny formy vzdělávání, i když s určitými úpravami jejich obsahu.

9) Údaje z přihlášky uchazeče, který se hlásí na obor vzdělání s MZ, jsou pro vyhodnocení JZ a pro zpřístupnění školám hodnocených písemných testů zpracovány v registru uchazečů podle § 60b odst. 3 školského zákona.

10) Místo pro QR kód Je umožněno využít QR kód obsahující klasifikaci na vysvědčeních obdobně, jako je tomu v případě QR kódu na vysvědčení. Příslušná právní úprava jeho uplatnění v přijímacím řízení se zatím připravuje.

11) Nově je v přihláškách:

a. doplněn údaj o místě trvalého pobytu v České republice (místě pobytu cizince bez trvalého pobytu v České republice) a datu narození zákonného zástupce, který může za uchazeče podání učinit podle § 60a odst. 1 školského zákona a v souladu s § 27, § 31 a § 37 odst. 2 správního řádu,

b. upřesněno, že u uchazeče, který je cizincem bez trvalého pobytu, se uvádí adresa místa pobytu v České republice.

c. upřesněno, že adresou pro doručování může být i datová schránka (uvádí se její číslo), pokud ji má uchazeč vytvořenou. Tím není ale dotčeno ustanovení o předkládání originálních dokladů, případně jejich úředně ověřených kopií.

12) Současně se upozorňuje, že na základě připravované novely § 1, nového odstavce 3 vyhlášky bude možné přikládat k přihlášce výpis z vysvědčení nebo jeho úředně ověřená kopie vydané v pololetí posledního ročníku.

 

Použité zkratky:
JZ - Jednotná přijímací zkouška (jednotná zkouška)
MZ  - Maturitní zkouška
GSP - Gymnázium se sportovní přípravou
Ministerstvo - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Nařízení vlády - Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
Školský zákon - Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Správní řád - Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška - Vyhláška č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.