Umělecká 8, Praha 7
Tel.: 233 378 694
fzsumelecka@seznam.cz

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

Historie a současnost

   Z historie školy

   

    Mateřská škola U Studánky byla postavena radou královskou hlavního města Prahy v roce 1902.   Od svého otevření slouží ke svému účelu dodnes.

    Opatrovna a mateřská škola U Studánky má v oblasti předškolní výchovy velkou historickou tradici.

    Již v roce 1907 obdržela městská opatrovna a mateřská škola diplom z „Hygienické školní výstavy v Londýně“. Tato výstava byla spojená s druhým mezinárodním kongresem o školní hygieně. 

    Jako polední dozorkyně, později pěstounka II. třídy zde působila Ida Jarníková a právě zde napsala svůj Index pomůcek pro MŠ.

    V roce 1926 získala opatrovna a mateřská škola U Studánky jako první titul „Výzkumná škola českého dítěte“, tj.  studie psychologického výzkumu dítěte pod vedením univerzitního profesora Šeradského. Pro výzkum byly využity metody: Montessori, Fröbel, Discat, Decroly.

Učitelský sbor opatrovny a mateřské školy pořádal výstavy, pro které byl podkladem bohatý pedopsychologický a didaktický materiál.

    Od svého otevření byla považovaná za vzorovou opatrovnu a mateřskou školu. Svědčí o tom i záz-namy z knihy návštěv. Mezi hosty byly významné osobnosti v oblasti předškolní výchovy i zahraniční hosté ( USA, Kanada, Austrálie, Rusko, Francie, Maďarsko a další).

 

(Zpracováno z Kroniky opatrovny a mateřské školy U Studánky)

 

 

   Současnost

    MŠ U Studánky zajišťuje předškolní vzdělávání s celodenním provozem pro děti ve věku 3-6 let,

jejím zřizovatelem je Městská část Praha 7.

    Od roku 1997 je mateřská škola součástí FZŠ a MŠ U Studánky PedF UK, Umělecká 8, Praha 7.

    MŠ U Studánky se nachází v klidné a tiché lokalitě, která sousedí s parkem Stromovka. Třídy jsou světlé s okny na zahradu i do ulice s minimálním provozem. K budově přiléhá školní zahrada, která je celoročně využívána a odpovídá bezpečnostním i hygienickým normám (např. odstranění prašnosti herní plochy umělým povrchem). Školní budova společně   se zahradou prošla rozsáhlou rekonstrukcí. Během rekonstrukce využívala mateřská škola prostory základní školy. Půdní vestavba umožnila  navýšení kapacity mateřské školy.   

    Mateřská škola je od školního roku 2007 pětitřídní. V přízemí školní budovy je třída pro nejmladší děti (Sluníčka 3-4 roky), tělocvična (vybavena tělocvičným nářadím a náčiním), sociální zázemí, šatny (tento prostor využíváme k prezentaci dětských prací) a kuchyň. V prvním patře jsou tři třídy (Kočičky 3-4 roky, Žabičky 4-5 roků, Berušky 5-6 roků a děti s odklady školní docházky), šatna, sociální zázemí a školní knihovna. V druhém patře je nově půdní třída (Želvičky 4-5 let), sociální zázemí a šatna. Děti jsou do tříd rozdělovány podle věku a je respektováno přání rodičů. Každá třída má pracovnu, která je využívána i jako jídelna. Herna nabízí pestrou škálu možností vyžití. V nižších odděleních je využívána k odpolednímu odpočinku. Třídy jsou vybaveny novým nábytkem. Hračky a didaktický materiál je přizpůsoben věku dítěte a vybrán tak, aby uspokojoval přání, potřeby a zájem dítěte. Pomůcky             a hračky jsou podle možností  a potřeby obměňovány a doplňovány.

    Součástí mateřské školy je školní kuchyně, která zajišťuje celodenní stravování dětí. Během celého dne je pro děti zajištěn pitný režim.

    Dětem je nabízená široká škála zájmových činností. Neplacené kroužky : Tělovýchovný, Pěvecký, Výtvarný a Šikovné ručičky (kroužky vedou pedagogičtí pracovníci MŠ). Placené kroužky : Seznamování s angličtinou, Angličtina s rodilým mluvčím, Keramika, Flétna, Taneční kroužek Rytmik, Předplavecký výcvik na Výstavišti (tyto aktivity vedou odborní lektoři).

    Díky úzké spolupráci s FZŠ Umělecká „předškoláci“vědí, jak vypadá prostředí ZŠ, a mají možnost se seznámit s učitelkou a dětmi v ZŠ. Při vstupu do 1. třídy se tak neocitají v pro ně neznámém prostředí.

    Do budoucna plánujeme opravu fasády budovy mateřské školy a dokončení úpravy školní zahrady. Do třídy s předškolními dětmi bychom rádi zajistili interaktivní tabuli a počítačové vybavení. Prioritou je odstranění závad po rekonstrukci (oprava podlahy v půdní třídě a chodbě).